Zarządzenie Nr 53/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie z 11 maja 2020r.

Na podstawie art. 22 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 15 zzs ust. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządzam:


- odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w okresie od 18 do 29 maja 2020 r. z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach określonych w art. 14 a ust. 4 i 5 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,


- niezwłoczne zawiadomienie o odwołaniu rozpraw i posiedzeń jawnych stron, uczestników postępowań, ich pełnomocników oraz pozostałych osób zawiadomionych lub wezwanych przy użyciu każdego dostępnego sposobu komunikowania się,


- nadzór Przewodniczących Wydziałów nad wykonaniem zarządzenia.

TREĆŚ ZARZĄDZENIA NR 53/2020

TREĆŚ ZARZĄDZENIA NR 55/2020 - w sprawie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w okresie stanu epidemii

TREŚĆ ZARZĄDZENIA NR 48/2020 - w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w okresie od 4 do 15 maja 2020 r.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 53/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie z 11 maja 2020r.