Pomoc prawna

Wykaz instytucji świadczących nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską znajduje się na stronie Darmowej Pomocy Prawnej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości

 Nieodpłatna pomoc prawna

zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz.U. poz 1255, z późn.zmianami)

Komu pomoc prawna przysługuje:

W jaki sposób wykazać prawo do pomocy prawnej:

1)      osobie fizycznej której w okresie 12 miesięcy poprzedzających  

zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

1)      poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji  o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2. ustawy  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2)      osobie fizycznej która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1863), lub

2)      poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014roku o Karcie Dużej rodziny;

3)      osobie fizycznej która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2014.1206 oraz 2015.693), lub

3)      poprzez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991roki o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)      osobie fizycznej która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

4)      poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011roku o weteranach działań poza granicami kraju;

5)      osobie fizycznej która nie ukończyła 26 lat, lub

5)      poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)      osobie fizycznej która ukończyła 65 akt, lub

6)      poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

7)      osobie fizycznej która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosą straty.

7)      poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

  Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Koninie

 1. W budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Andrzeja Benesza 1 (pok. 214).
  Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00
  Porad udzielają radcy prawni
 2. W budynku PKS (ul. Zakładowa 4) w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich (I piętro).
  Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00
  Porad udzielają adwokaci
 3. W budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul Południowej 2.
  Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 16.00
  Prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie (62-500 Konin ul. PCK 13, tel.: 63 240 61 93)

i w powiecie konińskim - harmonogram w pdf

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna