Lekarze sądowi

Wykaz lekarzy sądowych - pobierz listę w formacie pdf

UWAGA:
  • lek.med. Alina Lisowska w okresie od 03.06.2019r. do 20.06.2019r. będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz.U 2007, Nr 123, poz. 849 z późn. zm.) uprawnienie do wystawiania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego (np. sądu) uczestników postępowania z powodu choroby na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie posiadają jedynie lekarze z którymi Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego, wpisani do wykazu.

 
INFORMACJA O FUNKCJI LEKARZA SĄDOWEGO
Zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz.U 2007, Nr 123, poz. 849 z późn. zm.) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
 
1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 
4) ma nieposzlakowaną opinię; 
5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej; 
6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia
 
Natomiast lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

 

1) o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
2) związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym; 
3) w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
 
Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną. Zaświadczenie to może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 
Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia. Również zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
 
Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane zaświadczenie. W rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o lekarzu sądowym wynagrodzenie lekarza sądowego za wystawienie zaświadczenia ustalono w wysokości 100 zł. W przypadku konieczności dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
 
Zainteresowani lekarze winni zgłosić swoje kandydatury do Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu.
 
Ogłoszenie dla kandydatów na lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koninie - OGŁOSZENIE
 
 
 
szczegółowych informacji udziela: starszy inspektor Sylwia Rutkowska
 
tel.:63 242 30 22 wew. 170, e-mail: sylwia.rutkowska@konin.so.gov.pl, I piętro budynku pokój 120

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-05-09
Publikacja w dniu:
2019-05-09
Opis zmiany:
informacja dot. terminu urlopu lek.med.A.Lisowskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-01-02
Publikacja w dniu:
2017-01-05
Opis zmiany:
aktualizacja listy lekarzy sądowych (stan na 2.01.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-04-10
Publikacja w dniu:
2015-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy lekarzy sądowych (stan na 10.04.2015r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-07-01
Publikacja w dniu:
2014-07-02
Opis zmiany:
zmiana osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji