Biegli sądowi

LISTA BIEGŁYCH w formacie PDF 

Lista biegłych Sądu Okręgowego w Koninie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu


UWAGA

Studium Psychologii Sądowej 2019 - dla biegłych w zakresie psychologiiZgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. 2005, nr 15, poz. 133) biegłym może być ustanowiona osoba, która:        

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 Zgodnie z treścią powyższego przepisu dla ustanowienia biegłym sądowym należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o ustanowienie skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie
 2. kwestionariusz osobowy z oświadczeniami (zgodny z załączonym wzorem) WZÓR
 3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie wiadomości teoretycznych (np. dyplomy ukończenia studiów, kursów, szkoleń, potwierdzenie posiadania dodatkowych uprawnień),
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie wiadomości praktycznych we wnioskowanej dziedzinie (np. opisać przebieg pracy zawodowej, dołączyć świadectwa pracy, opinie z zakładów pracy, rekomendacje),
 6. zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. opinię i zgodę na pełnienie funkcji biegłego wystawione przez zakład pracy – w przypadku zatrudnienia,
 8. opinię organizacji zawodowej  – w przypadku wykonywania wolnego zawodu,
 9. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł od wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044)

Urząd Miasta w Koninie

Pl. Wolności 1

Nr konta bankowego:
Getin Noble Bank S.A. 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

 

W przypadku, gdy przedkładane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie oryginały tych dokumentów do potwierdzenia ich zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone (przez organ, który wydał dokument lub dokument poświadczony przez notariusza) – art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Koninie, wydając w tym zakresie decyzję administracyjną.

W przypadku wydania decyzji o ustanowieniu biegłym sądowym wnioskodawca zobowiązany jest w dniu złożenia przyrzeczenia przedłożyć do wglądu dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ustanowienie biegłym uprawnia - po złożeniu przyrzeczenia - do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

 

Komplet dokumentacji składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Koninie – pokój 120 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie

ul. Energetyka 5

62-510 Konin

 

Osoba do kontaktu: Joanna Kaźmierska – z-ca kierownika Oddziału Administracyjnego, tel. 63 242 30 22 wew. 172, e-mail: joanna.kazmierska@konin.so.gov.pl

 

BIEGŁYM TŁUMACZEM JĘZYKA MIGOWEGO - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

 

BIEGLI W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 z późn. zm.) - wniosek w imieniu kandydata składa do Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie:

 • kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu od psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
 • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów;

Poza wnioskiem i pisemną zgodą pożądanym byłoby dołączenie do wniosku odpisów dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe kandydata, kwestionariusza osobowego z oświadczeniami (zgodny z załączonym wzorem) WZÓR, zapytania o udzielenie informacje z Krajowego Rejestru Karnego, opinii zakładu pracy, dowodu opłaty w wysokości 10 zł na konto:
Urząd Miasta w Koninie

Pl. Wolności 1

Nr konta bankowego:
Getin Noble Bank S.A. 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

 

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna dla biegłych 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych sądowych (stan na dzień 4 marca 2020 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (stan na 10.02.2020)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2020-01-22
Publikacja w dniu:
2020-01-22
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 22 stycznia 2020 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-09-30
Publikacja w dniu:
2019-10-18
Opis zmiany:
aktualizacja dotyczy listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-09-30
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 30 września 2019r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 9 lipca 2019 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-06-03
Publikacja w dniu:
2019-06-03
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 3 czerwca 2019 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 29 kwietnia 2019 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 8 kwietnia 2019 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-20
Opis zmiany:
aktualizacja klauzuli informacyjnej dla biegłych (20.03.2019)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 14 marca 2019 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-11
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 10 stycznia 2019 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 3 stycznia 2019 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-08-01
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na dzień 1 sierpnia 2018 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-05-08
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
aktualizacja listy bieglych - stan na 06.04.2018
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-01-31
Publikacja w dniu:
2018-02-12
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na dzień 31 stycznia 2018 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-11-28
Publikacja w dniu:
2017-11-29
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 28 listopada 2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Juszczak
Dokument z dnia:
2017-07-28
Publikacja w dniu:
2017-07-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-07-07
Publikacja w dniu:
2017-07-07
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 7 lipca 2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-06-01
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 30.05.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 26.05.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 15.05.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-03-14
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 14.3.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Juszczak
Dokument z dnia:
2017-04-10
Publikacja w dniu:
2017-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-02-08
Publikacja w dniu:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 8.02.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-11
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 10.01.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-12-02
Publikacja w dniu:
2016-12-02
Opis zmiany:
lista stan na 2.12.2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-11-25
Publikacja w dniu:
2016-11-25
Opis zmiany:
lista biegłych sądowych - stan na 24.11.2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-11-15
Publikacja w dniu:
2016-11-17
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-10-10
Publikacja w dniu:
2016-10-12
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-08-19
Publikacja w dniu:
2016-08-19
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (wg stanu na dzień 19 sierpnia 2016r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-06-20
Publikacja w dniu:
2016-06-20
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na dzień 20.06.2016r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-06-16
Publikacja w dniu:
2016-06-16
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (stan na dzień 13.06.2016r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-04-15
Publikacja w dniu:
2016-04-15
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na dzień 14 kwietnia 2016r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-02-02
Publikacja w dniu:
2016-02-02
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na 2 lutego 2016r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-01-28
Publikacja w dniu:
2016-01-29
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na dzień 28 stycznia 2016r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-12-15
Publikacja w dniu:
2015-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-11-25
Publikacja w dniu:
2015-11-25
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-10-22
Publikacja w dniu:
2015-10-23
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-10-02
Publikacja w dniu:
2015-10-02
Opis zmiany:
lista biegłych stan na 1 października 2015 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-06-30
Publikacja w dniu:
2015-07-01
Opis zmiany:
aktualizacja listy - stan na 30 czerwca 2015r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-06-10
Publikacja w dniu:
2015-06-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 10.06.2015)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-05-15
Publikacja w dniu:
2015-05-15
Opis zmiany:
lista biegłych stan na dzień 15 maja 2015r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-04-14
Publikacja w dniu:
2015-04-14
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 14 kwietnia 2015 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-03-18
Publikacja w dniu:
2015-03-18
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-02-04
Publikacja w dniu:
2015-02-04
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 30.01.2015r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-01-08
Publikacja w dniu:
2015-01-08
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-12-09
Publikacja w dniu:
2014-12-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-10-29
Publikacja w dniu:
2014-10-29
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-10-09
Publikacja w dniu:
2014-10-09
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-09-18
Publikacja w dniu:
2014-09-18
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-07-01
Publikacja w dniu:
2014-07-02
Opis zmiany:
zmiana osoby wyznaczonej do udzielania informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-06-03
Publikacja w dniu:
2014-06-03
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-05-22
Publikacja w dniu:
2014-05-22
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-02-03
Publikacja w dniu:
2014-02-03
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na 31 stycznia 2014 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-01-09
Publikacja w dniu:
2014-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2013-11-25
Publikacja w dniu:
2013-11-25
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2013-10-21
Publikacja w dniu:
2013-10-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2013-10-01
Publikacja w dniu:
2013-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2013-08-06
Publikacja w dniu:
2013-08-06
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2013-02-14
Publikacja w dniu:
2013-02-14
Opis zmiany:
Aktualizacja listy biegłych